• පිටුව_බැනරය

පුවත්

යෝග ඉරියව් ඔබේ ශාරීරික හා මානසික යහපැවැත්ම පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කිරීම

යෝගා ඉරියව් ඔබේ කායික සහ මානසික යහපැවැත්ම පරිවර්තනය කරන ආකාරය ගවේෂණය කිරීම1

###ස්පින්ක්ස් ඉරියව්ව

**විස්තර කරන්න:**

මකර ඉරියව්වෙන්, ඔබේ වැලමිට උරහිස් යට සහ අත්ල බිම තබා බිම සමතලා වන්න.ඔබේ කොඳු ඇට පෙළ දිගු කර තබාගෙන ඔබේ පපුව බිමෙන් බැහැර වන පරිදි ඔබේ උඩුකය සෙමෙන් ඔසවන්න.

**වාසි:**

1. ඔබේ කොඳු ඇට පෙළ දිගු කර ඔබේ පිටුපස මාංශ පේශි ශක්තිමත් කරන්න.

2. පිටුපස සහ බෙල්ලේ ආතතිය සමනය කර ඉරියව් වැඩි දියුණු කරන්න.

3. උදරයේ අවයව උත්තේජනය කිරීම සහ ආහාර දිරවීමේ කාර්යය ප්රවර්ධනය කිරීම.

4. පපුව විවෘත කිරීම වැඩි කිරීම සහ හුස්ම ගැනීම ප්රවර්ධනය කිරීම.


 
යෝගා ඉරියව් ඔබේ කායික සහ මානසික යහපැවැත්ම පරිවර්තනය කරන ආකාරය ගවේෂණය කිරීම2

###කාර්ය මණ්ඩල ඉරියව්ව

**විස්තර කරන්න:**

සෘජු ඉරියව්වෙන් බිම වාඩි වී කකුල් කෙළින් තබාගෙන කොන්ද කෙළින් තබා අත්ල බිම දෙපසට තබා සිරුර කෙළින් තබා ගන්න.

**වාසි:**

1. ශරීරයේ ඉරියව්ව සහ ඉරියව්ව වැඩි දියුණු කිරීම සහ කොඳු ඇට පෙළේ සහාය වැඩි දියුණු කිරීම.

2. පාදයේ, උදරයේ සහ පිටුපස මාංශ පේශි ශක්තිමත් කරන්න.

3. පහළ පිටුපස අපහසුතාවයන් ඉවත් කිරීම සහ ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළේ පීඩනය අඩු කිරීම.

4. සමබරතාවය සහ ස්ථාවරත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.


 
යෝග ඉරියව් ඔබේ ශාරීරික හා මානසික යහපැවැත්ම පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කිරීම3

###ස්ථාවර ඉදිරි වංගුව

**විස්තර කරන්න:**

නැගී සිටින ඉදිරි වංගුවේදී, ඔබේ පාද කෙළින් තබාගෙන සෙමින් ඉදිරියට නැමී, සමබරතාවය පවත්වා ගැනීමට හැකිතාක් ඔබේ ඇඟිලි හෝ පැටවුන් ස්පර්ශ කරන්න.

### ඉදිරි වංගුව

**වාසි:**

1. නම්‍යශීලී බව වැඩි කිරීම සඳහා පාදවල කොඳු ඇට පෙළ, කලවා සහ පිටුපස මාංශ පේශී දිගු කරන්න.

2. පිටුපස සහ ඉණෙහි ආතතිය සමනය කර ලුම්බිම් කොඳු ඇට පෙළේ පීඩනය අඩු කරන්න.

3. උදරයේ අවයව උත්තේජනය කිරීම සහ ආහාර දිරවීමේ කාර්යය ප්රවර්ධනය කිරීම.

4. ඉරියව්ව සහ ඉරියව්ව වැඩි දියුණු කිරීම සහ ශරීරයේ සමබරතාවය වැඩි දියුණු කිරීම.


 
යෝගා ඉරියව් ඔබේ ශාරීරික හා මානසික යහපැවැත්ම පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කිරීම4

###ස්ථාවර බෙදීම්

**විස්තර කරන්න:**

ස්ථාවර බෙදීමේදී, එක් කකුලක් පිටුපසට ඔසවා, දෑත් බිම ස්පර්ශ කරමින්, අනෙක් පාදය කෙළින් තබාගෙන කෙළින් සිටගන්න.

**වාසි:**

1. නම්‍යශීලී බව වැඩි කිරීම සඳහා කකුල, උකුල් සහ උකුල් පේශී දිගු කරන්න.

2. සමතුලිතතාවය සහ සම්බන්ධීකරණය වැඩි දියුණු කිරීම.

3. ඔබේ උදරයේ සහ පිටුපස මාංශ පේශී ශක්තිමත් කරන්න.ස්ථාවර බෙදීම

4. ආතතිය සහ ආතතිය ලිහිල් කිරීම සහ අභ්යන්තර සාමය ප්රවර්ධනය කිරීම.


 
යෝග ඉරියව් ඔබේ ශාරීරික හා මානසික යහපැවැත්ම පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කිරීම5

###ඉහළට දුන්න හෝ රෝද ඉරියව්ව

**විස්තර කරන්න:**

ඉහළට දුන්න හෝ රෝද ඉරියව්වේදී, ඔබේ හිස දෙපස දෑත් තබාගෙන ඔබේ පිටුපස බිම වැතිර ඔබේ ශරීරය චාපයකට නැමෙන පරිදි සෙමෙන් ඔබේ ඉණ සහ කඳ ඔසවන්න, ඔබේ පාද සමතලාව තබා ගන්න.

**වාසි:**

1. හුස්ම ගැනීම ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා පපුව සහ පෙනහළු පුළුල් කරන්න.

2. කකුල, පිටුපස සහ උකුලේ මාංශ පේශි ශක්තිමත් කරන්න.

3. කොඳු ඇට පෙළේ නම්‍යශීලී බව සහ ඉරියව්ව වැඩි දියුණු කිරීම.

4. උදරයේ අවයව උත්තේජනය කිරීම සහ ආහාර දිරවීමේ කාර්යය ප්රවර්ධනය කිරීම.


 
යෝගා ඉරියව් ඔබේ කායික සහ මානසික යහපැවැත්ම පරිවර්තනය කරන ආකාරය ගවේෂණය කිරීම6

###ඉහළට මුහුණලා ඇති සුනඛ ඉරියව්ව

**විස්තර කරන්න:**

ඉහළට දිගු කරන සුනඛයා තුළ, ඔබේ අත් දෙපැත්තට තබා බිම සමතලා වී, ඔබේ උඩුකය සෙමෙන් ඔසවා, ඔබේ දෑත් කෙළින් කර, ඔබේ කකුල් කෙළින් තබාගෙන අහස දෙස බලන්න.

**වාසි:**

1. හුස්ම ගැනීම ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා පපුව සහ පෙනහළු පුළුල් කරන්න.

2. ඔබේ හරය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඔබේ කකුල් සහ උදරය දිගු කරන්න.

3. කොඳු ඇට පෙළේ නම්‍යශීලී බව සහ ඉරියව්ව වැඩි දියුණු කිරීම.

4. පිටුපස සහ බෙල්ලේ ආතතිය සමනය කර ආතතිය අඩු කරන්න.


 
යෝගා ඉරියව් ඔබේ කායික සහ මානසික යහපැවැත්ම පරිවර්තනය කරන ආකාරය ගවේෂණය කිරීම7

###ඉහළට මුහුණලා ඇති පුළුල් කෝණයකින් වාඩි වී සිටින ඉරියව්ව

**විස්තර කරන්න:**

පුළුල් කෝණයකින් ඉහළට දිගු වාඩි වී සිටින ස්ථානයක, ඔබේ පාද වෙන් කර, ඔබේ ඇඟිලි ඉහළට මුහුණ ලා බිම වාඩි වී, සෙමින් ඉදිරියට නැඹුරු වන්න, බිම ස්පර්ශ කිරීමට සහ ඔබේ සමබරතාවය පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න.

**වාසි:**

1. නම්‍යශීලී බව වැඩි කිරීම සඳහා කකුල්, උකුල් සහ කොඳු ඇට පෙළ දිගු කරන්න.

2. ශරීරයේ ස්ථාවරත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා උදරයේ සහ පිටුපස මාංශ පේශි ශක්තිමත් කරන්න.

3. උදරයේ අවයව උත්තේජනය කිරීම සහ ආහාර දිරවීමේ කාර්යය ප්රවර්ධනය කිරීම.

4. පිටුපස සහ ඉණ ආතතිය සමනය කර ආතතිය දුරු කරන්න.


 
යෝගා ඉරියව් ඔබේ ශාරීරික හා මානසික යහපැවැත්ම පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේදැයි ගවේෂණය කිරීම8

###ඉහළට ලෑලි ඉරියව්ව

**විස්තර කරන්න:**

ඉහළට යන උස් ලෑල්ලක, ඔබේ කකුල් කෙළින් තබා ඔබේ දෑත් දෙපැත්තට තබා බිම වාඩි වී ඔබේ ශරීරය සරල රේඛාවක් සාදනු පිණිස ඔබේ ඉණ සහ කඳ සෙමෙන් ඔසවන්න.

**වාසි:**

1. ඔබේ අත්, උරහිස් සහ හරය ශක්තිමත් කරන්න.

2. ඉණ සහ උකුලේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම.

3. ඉණ සහ පිටුපස තුවාල වළක්වා ගැනීම සඳහා ඉරියව්ව සහ ඉරියව්ව වැඩි දියුණු කරන්න.

4. සමබරතාවය සහ ස්ථාවරත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.


 

ඔබ අප ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න

විද්යුත් තැපෑල:info@cduwell.com

දුරකථන:028-87063080,+86 18482170815

Whatsapp:+86 18482170815


පසු කාලය: ජූනි-05-2024